Wniosek kredytowy złożony i co dalej?

Jeśli składamy wniosek o kredyt to warto zapoznać się z jego dalszymi losami w banku, gdyż to właśnie podczas kolejnych etapów procedury kredytowej zostanie podjęta decyzja czy otrzymamy dofinansowanie. Po zebraniu wszystkich istotnych danych o kliencie zarówno finansowych, jak i niefinansowych, a w przypadku kredytów inwestycyjnych także informacji o planowanym przedsięwzięciu, rozpoczyna się szczegółowa analiza kredytowa. Aby ułatwić i usystematyzować proces oceny zdolności kredytowej, w bankach tworzone są instrukcje, które wskazują, krok po kroku, jakie elementy należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji. Przykładem takiej procedury jest stosowana w bankach amerykańskich „Reguła pięciu C" (character, capital, capacity, conditions, collateral). Wskazuje ona wszystkie kluczowe obszary, które powinny zostać poddane analizie. W celu oceny ryzyka kredytowania konieczne jest zrozumienie specyfiki działalności i zweryfikowania umiejętności, doświadczenia, uczciwości osób zarządzających, właścicieli (character). Oceniana jest wielkość kapitałów (capital), którymi dysponuje firma, jej sytuacja finansowa i pozycja na rynku. Badana jest zdolność firmy do kontynuacji funkcjonowania i spłaty wszystkich zobowiązań (capacity), w tym również zadłużenia kredytowego. Istotnym elementem analizy jest ustalęnie warunków kredytowania w zależności od zidentyfikowanego ryzyka i specyfiki firmy (conditions) oraz weryfikacja zabezpieczenia kredytu (collateral). Na Ekredytowymarket możesz znalźć świetne analizy kredytów przygotowane przez specjalistów.

Zanim podjęta zostanie decyzja kredytowa, pracownicy banku dokonujący analizy muszą odnieść się do szeregu istotnych kwestii i znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie ma być przeznaczenie kredytu i czy ten cel jest zgodny z polityką kredytową banku (polityka ta może na przykład wykluczać finansowanie handlu bronią)?

2. Czy sfinansowane przedsięwzięcie pozwoli na wygenerowanie środków na spłatę kredytu (na przykład czy planowany zakup maszyny przyniesie firmie spodziewane korzyści)?

3.Czy kwota kredytu jest właściwie określona?

4.Na czym polega działalność klienta, czy i w jakim stopniu podlega sezonowym zmianom?

5. W jakim otoczeniu działa klient, jaki wpływ na działalność mają czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład zmiany przepisów prawnych, wzrost cen paliw i energii?

6. Czy klient posiada wszystkie niezbędne zezwolenia, koncesje itp.?

7. Jaka jest kondycja finansowa firmy?

8. Jakie są obecne i jakie będą przyszłe przepływy środków pieniężnych, co będzie źródłem spłaty kapitału i odsetek?

Ponadto kluczowym elementem analizy kredytowej jest określenie na podstawie danych historycznych, czy kondycja finansowa wnioskodawcy i jego zdolność kredytowa nie budzi zastrzeżeń. Na podstawie oceny dotychczasowego funkcjonowania firmy przewiduje się, jakie ma ona szansę na przetrwanie na rynku na spłatę wnioskowanego kredytu.